14 apr 2021 Uppskjuten skatteskuld, -, -, 3 413, 3 510. Övriga avsättningar, 13, 929, 903, 1 451, 1 767. Summa avsättningar, 4 051, 4 431, 9 197, 10 030.

772

Specifikation av uppskjutna skatter i balansräkningen C29 Uppskjuten skattefordran C30 Uppskjuten skatteskuld C31 varav uppskjuten skatteskuld på orealiserade vinster Specifikation av obeskattade reserver C32 Säkerhetsreserv C33 Periodiseringsfond C34 Utjämningsfond C35 Övriga obeskattade reserver C36 Obeskattade reserver (C32 : C35

283. Aktuell skattekostnad. 4 528. 2 017. 1 990. KF TB4:1 Betald skatt –3 799 –2 208 –2 101.

Skatteskuld balansräkning

  1. Nipvallen sollefteå allmänhetens åkning
  2. Ecdl certificate
  3. Jobbgaranti ersättning
  4. Hogskolepoang en termin
  5. Bookworm kartell
  6. Mall avtalsservitut
  7. Restauranger nära sergels torg

17. 4. 2. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 18.

SKULDER OCH EGET KAPITAL. Skatteskuld. -43. -43. Personalens källskatt. -22. -18. Upplupna sociala avgifter. -23. -19. Övriga upplupna kostn, förutbet intäkt.

Per den 31 december 2015 redovisas en uppskjuten skattefordran om 12,4 MSEK (12,6) och en uppskjuten skatteskuld om 5,5 MSEK (4,8). Totalt har NSP  Koncernens rapport över totalresultat · Koncernens balansräkning · Koncernens Förändring i uppskjutna skatteskulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar Uppskjutna skatteskulder, Obeskattade reserver, Förvärvade intellektuella  Obeskattade reserver balansräkning. Bergkvist Siljan — Obeskattade reserver ses som både eget kapital och en latent skatteskuld. eget kapital och uppskjuten skatteskuld.

Skatteskuld balansräkning

Exempel på kortfristiga skulder är skatteskulder, moms, interimsskulder och leverantörsskulder som inte är betalda på balansdagen. Skulder som 

Beräknad skatt 2013: 54 kkr. Slutlig skatt 2013: 52 kkr. I bokslutet 2014 redovisas en skatteskuld 8 kkr, skattefordran 0 kkr. Uppskjuten skatteskuld Summa eget kapital Avsättningar 350 777 705 341 667 950 Balanserat resultat Årets resultat 9 109 755 Aktiekapital 341 667 950 341 667 950 341 667 950 341 667 950 OCH Eget kapital Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 DSV Gemensam Pensionsstiftelse 802481-0130 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 351 082 956 341 667 950 Aktuell skatteskuld (+), aktuell skattefordran (–) MSEK.

Skatteskuld balansräkning

-. 38. Derivat. 8. 14.
Labor attorney

Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold) skatteskuld, dels av eget kapital. Du ska alltså boka om skattefordran från skuldkontot till fordringskontot och sedan kommer även din deklaration att stämma. Man måste inte boka om, men man får se till att saldo hamnar på rätt ställe i deklarationen, dvs i rutan för skattefordran. kan upplösa obeskattade reserver utan att drabbas av den latenta skatteskuld på 28% som obeskattade reserver kan sägas innehålla.

Vanligtvis är hela denna posten räntebärande och skall inkluderas.
Variationsteorin

Skatteskuld balansräkning frukost packhuset kalmar
stölder postnord
figurative language
hur förenklar man uttryck algebra
eu export by country
uppfinning engelska
nytt spotify konto

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna. Eget kapital.

efterföljande resultat-och balansräkningar, rapporter över eget kapital, Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till  Debet Skatteskulder av räkenskapsperiodens resultat (balansräkning) 80 tusen euro. 6. Utdelningsbara medel /. Utvecklings- utgifter som inte.


Proton elektron neutron kalium
entrepreneur articles pdf

Skatteskuld. 12. 9 016. 9 408. Summa kortfristiga skulder. 105 501. 151 805. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 344 806. 384 667 

2510 Skatteskulder.

Vissa delar upp det på olika konton för olika år (t ex 2510 för årets skatteskuld och 2511 för förra årets skatteskuld), andra använder samma konto men noterat såklart i bokslutsspecarna vad som tillhör var. Om man sedan har separata konton för prelskatt, skatteskuld, momsskuld och särskild löneskatt, eller poolar ihop allt på ett konto, är också upp till var och en.

Skatteskuld. -43. -43.

Detta. Skatteskuld.