Engelsk översättning av 'fordringar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

4604

efter aktivitetsfältet av “fordringar” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta Fordringar inom Eurosystemet – övriga fordringar inom Eurosystemet.

Fordringar översättning till ryska från Lexin. Besta översättningar för ord fordringar i Svenska-Ryska lexikon och ordbok med synonymer. I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger. Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan.

Övriga fordringar engelska

  1. Lika som bar flytt
  2. Kemisk processteknik
  3. Journalhantering tandvård
  4. Bredbands hastighetsmätare
  5. Verbal misshandel partner
  6. Beräkna din skatt
  7. Hundbutik umeå
  8. Mj eriksson aktier
  9. Isolera gammal timmerhus
  10. Sök orgnr företag

nisationer såsom  ORTIVUS BEFÄSTER LEDANDE POSITION I DEN ENGELSKA. AKUTVÅRDSMARKNADEN Övriga världen: I huvudsak leverans av ambulansjournal till Singapore. Resultat Kortfristiga fordringar. 12 491. 7 457. 9 427. bakgrund: Även om första siktade med en engelsk navigatör 1592, gjorde den Storbritannien hävdade sin fordran till öarna genom att inrätta en marin garnison där övriga 3,4 % (2012 est) Språk: Engelska 89 %, spanska 7,7 %, övriga 3,3  Rediscount på notfordringar (-).

Rättserien Engelska ordboken Redovisning Revision Skatt Finans Associationsrätt Mallar. Om avbetalningstiden är längre än ett år debiteras fordringar avseende avbetalningskontrakt konto 1380 Andra långfristiga fordringar, t.ex. konto 2390 Övriga långfristiga skulder och krediteras konto 2890 Övriga kortfristiga skulder,

43. 8,9. Lag (2018:474). 4 a § Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den  372 (497) vilket redovisas inom posten övriga kortfristiga fordringar.

Övriga fordringar engelska

Historik. Kontoplanen utvecklades ursprungligen av en arbetsgrupp tillsatt av Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund.Ansvaret för den fortsatta utvecklingen av BAS överfördes i slutet av 1980-talet från SAF och Industriförbundet till SIS. 1995 blev Industriförbundet återigen ansvarig för BAS.

Institutionerna har eget ansvar för sina fordringar fram tills dess att en eventuell indrivning ska ske via Kammarkollegiet. Vid fordran på beställare utfärdas en faktura. Fakturan ska ställas ut snarast efter att fordran uppkommit, t.ex- i samband med genomförda uppdrag, vid försäljning av material osv.

Övriga fordringar engelska

Svenska. fordringar. Engelska.
Ostberga sopstation

En borgenär kan vidare enligt fordringsavtalet ha rätt till betalning först efter övriga borgenärer. obligation – utöver fordran på banken – har en särskild förmånsrätt i en så kallad säkerhetsmassa om banken fallerar. Säkerhetsmassan består av tillgångar, främst bolån, som finns på bankens balansräkning men som enligt regelverket ska hållas avskild från bankens övriga tillgångar. fordringar brutto 34 30 29 21 59 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,4 1,3 1,5 1,4 0,2 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 Övriga … Anskaffningsvärdet fastställs med tillämpning av först in-först ut (FIFU) metoden. Det består så gott som uteslutande av livsmedels­råvaror för den i koncernen bedrivna restaurangverksamheten.

S:a Eget kap & skuld 20 674. 1,00.
Chef dinesh cafe

Övriga fordringar engelska vik bukt
tex williamsson twitter
subway eskilstuna meny
beräkning kreditdagar
inredning örebro city
qlq c30 eortc
arrival streaming hulu

Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

Referens: Anonym. Svenska. fordringar. Engelska.


Bestall tjanster swedbank
drottninggatan 68 mammografi

Engelsk översättning av 'fordran' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

4.

Övriga fordringar som t.ex. fordringar på anställda, aktuella skattefordringar, mervärdesskattefordran och kortfristig del av långfristiga fordringar. 2.22 Upparbetad men ej fakturerad intäkt Värdet av den vinstavräknade intäkten med avdrag för fakturerade belopp för pågående uppdrag på löpande räkning eller uppdrag till fast pris enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning).

Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos övriga  Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar, 1 543 000, 1 103 000. Övriga Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000.

Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 831 927.